Categories
یادداشت

قبل از اینکه به زمین بیایم کجا بوده ام؟

نوع بشر در طی صدها و هزاران سال باورهای خود را پالایش می کند و موجود مترقی تری می شود و البته این تغییر ماهیتاً آرام رخ می دهد. ولی من هیچ وقت دلم نمی خواسته بخشی از این تغییرهای آرام باشم. شاید چون خودم را متعلق به یک زمان و مکان خیالی می دانم که شاید باید اسم آن را آینده گرایی بگذارم یا شاید بصیرت گرایی (به عنوان معادلی برای visionariness). خلاصه اینکه واقعیت محسوس برایم کم است. نمی دانم قبل از اینکه به زمین بیایم کجا بوده ام که اینقدر توقعم زیاد شده است!