01/31/2014 20:48 Categories: Uncategorized

یکی از گران ترین خطاهایم را جستن خویشتن در زندگی دیگران می دانم.

Tags: